Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN BOEKHOUDERJEROEN

GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL VOOR BRABANT ONDER NUMMER 63265265  

 

 

Artikel 1. ALGEMEEN 

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere vorm van dienstverlening, opdrachten, abonnementen en overeenkomsten van BoekhouderJeroen in opdracht van en voor rekening en risico van de wederpartij verricht. De algemene voorwaarden zijn terug te vinden op www.boekhouderJeroen.nl en worden op verzoek gratis toegezonden;

1.2. Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk overeengekomen worden en gelden alleen voor die overeenkomst waarvoor ze gemaakt zijn;

1.3. De rechten en verplichtingen uit overeenkomsten tussen BoekhouderJeroen en de wederpartij kunnen door de wederpartij niet aan derden worden overgedragen, tenzij met schriftelijke toestemming van BoekhouderJeroen;

1.4. Andersluidende algemene voorwaarden, daaronder begrepen die van de wederpartij, worden door BoekhouderJeroen niet geaccepteerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en door BoekhouderJeroen is bevestigd;

1.5. De gedrag- en beroepsregels van BoekhouderJeroen maken deel uit van deze voorwaarden. Wederpartij verklaart de daaruit voortvloeiende verplichtingen door BoekhouderJeroen constant te respecteren; 

 

Artikel 2. AANBIEDING / OFFERTE

2.1. Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een aanbieding die een termijn bevat kan door BoekhouderJeroen desondanks worden herroepen, zelfs na ontvangst van de bevestiging c.q. opdracht;

2.2. De op de website, in prijskranten, offertes en andere documenten vermelde prijzen en omschrijvingen, e.d. zijn uitsluitend informatief. Zij hebben het karakter van een benaderende aanduiding en binden BoekhouderJeroen niet;

2.3. De offerte dient door de wederpartij te worden ondertekend en te worden geretourneerd naar BoekhouderJeroen. Wanneer de offerte niet is ondertekend gaat BoekhouderJeroen er vanuit dat de offerte verwoord wat partijen zijn overeengekomen. Vooral het ontbreken van een handtekening doet niets af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan;

2.4. BoekhouderJeroen stelt zijn offertes samen op basis van een inschatting van de benodigde werkuren en andere gerelateerde zaken. BoekhouderJeroen bepaalt deze uren in alle redelijkheid echter zijn bij benadering, mits anders is afgesproken zoals een vast vooraf overeengekomen maandelijks tarief voor alle werkzaamheden (abonnement);

 

Artikel 3. OVEREENKOMSTEN

3.1. De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door de (ondertekende) offerte van BoekhouderJeroen en deze algemene voorwaarden, danwel de aard van de uitvoering van de opdracht van BoekhouderJeroen;

3.2. Indien – nadat de opdracht is verstrekt – in de uitvoering daarvan alsnog wijzigingen worden verlangd of een opdracht tot uitbreiding van de diensten wordt verstrekt, dient de wederpartij zulks schriftelijk te bevestigen, het ontbreken van deze schriftelijke wijzigingen kan BoekhouderJeroen niet tegengeworpen worden;

3.3. Een overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit inhoud, aard of strekking van de overeenkomst anderszins voortvloeit, of partijen nadrukkelijk anders zijn overeengekomen;

 

Artikel 4. PRIJZEN

4.1. Alle prijsopgaven en de prijzen die BoekhouderJeroen in rekening brengt, zijn de op het moment van de aanbieding c.q. van het tot stand komen van de overeenkomst geldende prijzen exclusief BTW en andere op de overeenkomst vallende kosten en tarieven in euro’s, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen;

4.2. Indien zich na het uitbrengen van een offerte een wijziging in één der prijsbepalende factoren voordoet, is BoekhouderJeroen gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig aan te passen, zelfs indien de overeenkomst inmiddels tot stand is gekomen;

4.3. Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van belastingen en/of andere factoren die de prijs van diensten mede bepalen, een wijziging ondergaan, is BoekhouderJeroen gerechtigd deze prijswijzigingen door te voeren. Prijswijzigingen van meer dan 10% geven wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden, mits dit schriftelijk en binnen zeven dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling gebeurt. Een ontbinding als voormeld geeft wederpartij geen recht op vergoeding van enigerlei schade;

4.4. Eventuele, buiten de opdracht vallende, aanvullende werkzaamheden zullen door BoekhouderJeroen als meerwerk worden gefactureerd voor het op dat moment geldende uurloon;

 

Artikel 5. BETALING

5.1. Betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden zonder enige opschorting of verrekening;

5.2. De wederpartij is in verzuim na verloop van de in lid 1 van dit artikel genoemde betalingstermijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, ongeacht of de overschrijding daarvan wederpartij al dan niet kan worden toegerekend:

5.3. Onverminderd de haar verder toekomende rechten, is BoekhouderJeroen alsdan bevoegd een rente te berekenen over het openstaande bedrag van 1.5% per maand of een gedeelte van een maand, te berekenen vanaf de betreffende vervaldag;

5.4. Alle door BoekhouderJeroen gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in het kader van een geschil met wederpartij, zowel eisende als verwerende, komen voor rekening van wederpartij;

5.5. Binnenkomende betalingen strekken tot voldoening van de oudst openstaande posten- rente en kosten daaronder begrepen, zelfs al verklaart de wederpartij te dien aanzien anders;

 

Artikel 6. ANNULERING

In geval van annulering door wederpartij zijn alle door BoekhouderJeroen ter zake van de opdracht gemaakte kosten alsmede de gederfde winst onmiddellijk opeisbaar, met een minimum van 10% van de hoofdsom, alles voor zoveel nodig te vermeerderen met eventuele door BoekhouderJeroen ten gevolge van de annulering geleden schade;

 

Artikel 7. UITVOERING OVEREENKOMST

7.1. BoekhouderJeroen zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand van de wetenschap en met inachtneming van de gedrag- en beroepsregels. BoekhouderJeroen verklaart tegenover de wederpartij de zorg te betrachten die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot mag worden verwacht echter kan niet instaan voor het bereiken van een uiteindelijk resultaat of rechtsgevolg, maar zal zich naar beste vermogen inspannen (inspanningsverbintenis); 

7.2. BoekhouderJeroen is gerechtigd zonder toestemming van de wederpartij de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door derden die niet in dienst zijn bij BoekhouderJeroen; 

7.3. Wederpartij draagt er zorg voor dat alle factuur- , en andere gegevens, waarvan BoekhouderJeroen aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, tijdig aan BoekhouderJeroen worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan BoekhouderJeroen zijn verstrekt, heeft BoekhouderJeroen het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten;

7.4. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan het BoekhouderJeroen de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd;

7.5. De wederpartij staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan BoekhouderJeroen verstrekte gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn;

7.6. Indien wederpartij daarom verzoekt, worden de verstrekte bescheiden aan deze geretourneerd;

 

Artikel 8. RECLAME

8.1. Reclames m.b.t. de te verrichten werkzaamheden dienen schriftelijk binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of de informatie of de gesprekken waarover de wederpartij reclameert te worden ingediend;

8.2. Reclames m.b.t. de factuur dienen binnen 8 dagen na ontvangst te worden ingediend; 

8.3. In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft de wederpartij de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte bedrag, of het kosteloos verbeteren en/of opnieuw verrichten van de afgekeurde dienst/werkzaamheden;

8.4. Reclame is niet mogelijk indien: 

-  wederpartij niet aan zijn verplichtingen jegens BoekhouderJeroen (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan.

- Indien aan de uitgevoerde opdracht/dienst andere en/of zwaardere eisen zijn gesteld, dan bij het tot stand komen van de overeenkomst bekend waren;

- de schade is veroorzaakt door nalatigheid van wederpartij of doordat wederpartij in strijd heeft gehandeld met instructies, aanwijzingen en adviezen van BoekhouderJeroen;

- wederpartij niet aan zijn verplichtingen jegens BoekhouderJeroen (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan;

- zonder schriftelijke toestemming van BoekhouderJeroen door derden werkzaamheden aan het uitgevoerde werk / aangiften / jaarstukken, enzovoort zijn verricht;

8.5. Het in behandeling nemen van een reclame schort de betalingsverplichting van wederpartij niet op;

8.6. Indien buiten de boven omschreven gevallen aan een klacht aandacht wordt geschonken, geschiedt dit geheel onverplicht en kan wederpartij hieraan geen rechten ontlenen;

 

Artikel 9. TERMIJNEN

9.1. BoekhouderJeroen heeft altijd het recht om uitstel aan te vragen (bij de Belastingdienst). Termijnen, waarbinnen werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn nimmer te beschouwen als een fatale termijn en worden slechts bij benadering aangegeven, ook niet indien deze door wederpartij uitdrukkelijk is aanvaard. Bij niet-tijdige afwikkeling is BoekhouderJeroen dan ook eerst na schriftelijke ingebrekestelling in verzuim;

9.2. De overeenkomst kan - tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is - door de wederpartij niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij BoekhouderJeroen ook niet of niet geheel uitvoert binnen een hem na afloop van de overeengekomen termijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn;

9.3. Een genoemde c.q. overeengekomen termijn wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, automatisch verlengd met de periode(n) gedurende welke:

- er sprake is van vertraging in de verzending en/of van enige andere de uitvoering tijdelijk verhinderende omstandigheid, ongeacht of dit BoekhouderJeroen kan worden toegerekend;

- wederpartij in één of meer verplichtingen jegens BoekhouderJeroen tekortschiet of er gegronde vrees bestaat dat hij daar in tekort zal schieten, ongeacht of de redenen daarvoor gegrond zijn of niet;

- wederpartij BoekhouderJeroen niet in staat stelt de overeenkomst uit te voeren; deze situatie doet zich onder meer voor indien de wederpartij het nalaat de voor de uitvoering benodigde gegevens, zaken of faciliteiten ter beschikking te stellen van BoekhouderJeroen;

 

Artikel 10. NIET-NAKOMING/ ONTBINDING/OPSCHORTING

10.1. BoekhouderJeroen is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering op te schorten, zulks onverminderd de haar overigens toekomende rechten (op nakoming en/of schadevergoeding), indien:

- wederpartij in strijd handelt met enige bepaling van de overeenkomst tussen partijen; 

- wederpartij overlijdt, surséance van betaling aanvraagt of aangifte tot faillietverklaring doet;

- faillissement van wederpartij wordt aangevraagd of het bedrijf van wederpartij wordt stilgelegd of geliquideerd;

- een onderhands akkoord wordt aangeboden of op enig vermogensbestanddeel van wederpartij beslag wordt gelegd; 

10.2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing indien wederpartij, na daar toe schriftelijk te zijn uitgenodigd, niet binnen zeven dagen naar het oordeel van BoekhouderJeroen passende zekerheid heeft gesteld;

10.3. Voorts is BoekhouderJeroen bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk - of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid - niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht;

10.4. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van BoekhouderJeroen op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien BoekhouderJeroen de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst;

10.5. BoekhouderJeroen behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen. 

 

Artikel 11. AANSPRAKELIJKHEID

11.1. Voor alle schade van de wederpartij, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door niet of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht, is de aansprakelijkheid van BoekhouderJeroen in ieder geval beperkt tot maximaal eenmaal het bedrag van het met de werkzaamheden, waardoor de schade is veroorzaakt, verband houdende in rekening gebrachte of het in rekening te brengen bedrag over de periode, waarin de werkzaamheden waardoor de schade is veroorzaakt, zijn verricht. BoekhouderJeroen is daarbij uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door BoekhouderJeroen van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitbrengen van adviezen in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd;

11.2. Voor alle indirecte schade en gevolgschade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van de wederpartij, of andere bedrijfsschade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door BoekhouderJeroen, is deze nimmer aansprakelijk;

11.3. BoekhouderJeroen kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade, die direct of indirect verband houdt met de vertraging of met opschorting;

11.4. BoekhouderJeroen kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging of teloorgang van de bij hem of derden opgeslagen gegevens en bescheiden van de wederpartij; 

11.5. BoekhouderJeroen is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van gegevens en/of bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post of koeriersdienst, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens wederpartij, BoekhouderJeroen of derden;

11.6. BoekhouderJeroen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor, door of namens haar verstrekte adviezen noch is BoekhouderJeroen aansprakelijk voor schade bij wederpartij of derden, die het gevolg is van onjuiste of onvolledige informatie dan wel een handelen of nalaten van of namens wederpartij; 

11.7. De wederpartij vrijwaart BoekhouderJeroen tegen alle aanspraken van derden, welke direct of indirect met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen; 

11.8. De plicht van wederpartij tot vrijwaring van BoekhouderJeroen vervalt indien en voor zover de wederpartij aantoont dat de schade het directe gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van BoekhouderJeroen;

11.9. BoekhouderJeroen is evenmin aansprakelijk voor opzet of (grove) nalatigheid van (niet-leidinggevende) ondergeschikten of van anderen die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld;

 

Artikel 12. OVERMACHT

12.1. Onder overmacht in de zin van deze algemene voorwaarden wordt verstaan elke omstandigheid buiten de wil en toedoen van BoekhouderJeroen, al dan niet ten tijde van het aangaan van de overeenkomst voorzienbaar, ten gevolge waarvan de nakoming redelijkerwijs niet van BoekhouderJeroen kan worden verlangd, zoals oorlog, overheidsmaatregelen, gebrek aan grondstoffen, fabrieks- of vervoersstoringen van welke aard dan ook, werk- stakingen, uitsluiting of gebrek aan personeel, quarantaine, epidemieën, vorstverlet, tekortkoming van derden die door BoekhouderJeroen ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld (zoals te late levering door leveranciers), etc.;

12.2. Overmacht geeft BoekhouderJeroen het recht hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, hetzij de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn. Ter zake van het reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst blijft wederpartij tot betaling gehouden;

 

Artikel 13. GEHEIMHOUDING/INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

13.1. BoekhouderJeroen is - behoudens wettelijke verplichtingen tot openbaarmaking - verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Dit betreft alle aan BoekhouderJeroen verstrekte informatie, alsmede alle uit de werkzaamheden voortvloeiende (cijfermatige) resultaten. Tevens betreft dit alle door BoekhouderJeroen aan wederpartij verstrekte adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen, die niet zijn bedoeld om derden hiervan te voorzien;

13.2. Wederpartij verbindt zich tot volledige geheimhouding van alle gegevens en informatie betreffende BoekhouderJeroen of haar bedrijf, zowel tijdens als na beëindiging van de overeenkomst en de relatie tussen partijen, voor zover deze gegevens vertrouwelijk zijn verstrekt of een kennelijk vertrouwelijk karakter hebben;

13.3. BoekhouderJeroen behoudt zich alle rechten (van intellectuele eigendom) met betrekking tot de door haar geleverde zaken in de meest ruime zin des woords, in het bijzonder de auteursrechten op alle werken weergegeven in artikel 10 van de Auteurswet. Wederpartij verbindt zich deze rechten op geen enkele wijze, direct of indirect, te schenden of aan te tasten door gebruikmaking of anderszins en erkent dat BoekhouderJeroen ter zake rechthebbende is;

13.4. BoekhouderJeroen zal alle gegevens en informatie van de wederpartij uitsluitend verwerken in overeenstemming met het privacy beleid;

 

Artikel 14. OVERTREDING/BOETE

Indien wederpartij jegens BoekhouderJeroen toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, verbeurt wederpartij jegens BoekhouderJeroen een onmiddellijk opeisbare boete van €. 1.000,00 per overtreding, alsmede een onmiddellijk opeisbare boete van €. 500,00 voor ieder dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding;

 

Artikel 15. RETENTIERECHT

BoekhouderJeroen is bevoegd om de nakoming van de verplichting tot afgifte van een zaak van wederpartij, die zij in het kader van een opdracht onder zich heeft, op te schorten tot dat de vordering van BoekhouderJeroen met betrekking tot die zaak volledig is betaald inclusief rente en kosten, tenzij de wederpartij voor onderhavige goederen genoegzame zekerheid heeft gesteld;

 

Artikel 16. PARTIELE NIETIGHEID 

Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met wederpartij niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economische resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert;

 

Artikel 17. PLAATS VAN NAKOMING, TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER

17.1. De vestigingsplaats van BoekhouderJeroen is de plaats waar wederpartij aan zijn verplichtingen jegens BoekhouderJeroen moet voldoen, tenzij dwingende bepalingen zich daartegen verzetten;

17.2. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van BoekhouderJeroen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing;

17.3. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen wederpartij en BoekhouderJeroen gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter;

 

Artikel 18. WIJZIGING, UITLEG en VINDPLAATS VAN DE VOORWAARDEN

18.1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Brabant;

18.2. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend;

18.3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst. Deze algemene voorwaarden treden in de plaats van eerdere versies daarvan. Vastgesteld te Helmond, oktober 2016.

 

Contact

Meer weten?

Overweegt u ook uw complete boekhouding uit te besteden aan een ervaren specialist? Neem dan contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Jeroen Janssen
Hertog Janstraat 31
5461 AG VEGHEL

Tel. 06 44 388 011
Fax 08 47 170 773
Email: info@boekhouderjeroen.nl

KvK nummer 63265265